fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Detaljplaneprocessen fortsätter

Samhällsbyggandesnämnden antog i november detaljplanen för merparten av Ebbepark. Antagandet föregicks av ett flera år långt förarbete där aspekter som miljökonsekvenser, höjd på byggnader, trafikflöden, typ av verksamhet i området, cykelstråk mm mm har beräknats, analyserats, förändrats och utvecklats. Efter nämndens antagande finns tid för överklagande av planen vilket kan göras av såväl företag och myndigheter som privatpersoner.

Detaljplanen för Ebbepark överklagades i detta fall av två privatpersoner boende i området samt en bostadsrättsförening. Överklagandena gällde bl a att trafikstörningarna inte skulle vara beräknade på rätt trafiknivåer. Ärendet hanteras nu mark- och miljödomstolen i Växjö. Beroende på utvecklingen i processen kommer byggstarten att förskjutas från några månader upp till över ett år.

-Vi hade naturligtvis velat komma igång med bygget nu, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors som tillsammans med Stångåstaden ska utveckla Ebbepark. Vi känner oss trygga med att detaljplanen både lever upp till, och i vissa delar överträffar, de krav som ställs på modern samhällsbyggnad. Nu får vi avvakta länsstyrelsen och eventuellt domstolens utlåtande och ta nya tag därefter. Ebbepark är en diamant som väntar på att bli slipad. Jag är övertygad att området om kommer att tillföra mervärden till såväl närboende som hela Linköping när det är färdigt, avslutar Johan Kristiansson.

Den aktuella detaljplanen reglerar tre fjärdedelar av Ebbepark. Den sista delen, den som avser den sydvästra delen där vårdcentralen och djursjukhuset ligger, ligger i en senare etapp och ska behandlas i en särskild detaljplan längre fram.