logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Detaljplanen för etapp 4 antagen av kommunfullmäktige

Ebbepark är uppdelat i fyra etapper varav de tre första ligger i en redan antagen detaljplan och byggnation är påbörjad i den första etappen, Verkstan. Nu är även detaljplanen för den fjärde och sista etappen antagen i kommunfullmäktige. Det gäller den sydvästra delen av området där djursjukhuset, vårdcentralen, ett antal företag och verksamheter ligger. Alla verksamheter kommer att kunna finnas kvar i området, de förändringar som behöver göras planeras med lång framförhållning och i nära samråd med alla inblandade parter.

I underlaget till beslutet står: ”Planen möjliggör för omvandling av dagens verksamhetsområde till en variationsrik och integrerad del av staden, där företagsparkens kunskapskluster förenas med stadens sociala liv i en varierad stadsbebyggelse. Planen möjliggör byggnation av upp till cirka 200 nya bostäder. Dagens arbetsplatslokaler kan öka från cirka 12 400 m² till cirka 18 700 m² tillsammans med utrymme för centrumverksamhet. Planen möjliggör även för en förskola för cirka 100 barn. Ny bebyggelse orienteras med befintliga byggnader som grund och formar nya kvarter som till strukturen väver samman området med närliggande gator. ”

Detaljplanen vinner laga kraft när tidsrymden för överklagan är över vilket som minst är tre veckor efter antagandet. Därefter kan planeringen för området gå in i nästa fas och en tidplan läggas upp för utvecklingen av den sista etappen av Ebbepark. Nu ser vi fram emot att kunna utveckla området till en integrerad del av Linköping med boende, företag och ett levande stadsliv.